جنس رویه :

تور
بیاله

جنس زیره :

پیو

رنگ بندی :

سفید
مشکی

تولید:

باغ سپه سالار

پاخور:

شیک و راحت

مورد مصرف:

متناسب برای تمامی مکانها